Info a tlačivá

Podmienky

Pre zaradenie do kurzu musí klient splniť tieto podmienky

–  ku dňu závarečných skúšok vek 17 rokov
–  trvalý pobyt v SR
–  doklad o lekárskej prehliadke uchádzača (praktický lekár), potrebné priniesť už na úvodnú hodinu kurzu
–  jeden kolok v nominálnej hodnote 33 € ( nie je v cene kurzu), uhráza sa pred absolvovaním záverečnej skúšky

Postup

Ak spĺňate podmienky, pri zaradení do kurzu je postup nasledovný:

– Prihlásiť sa na kurz – osobne na našej adrese, telefonicky, prihlasovacím formulárom na našej internetovej stránke v časti „Prihláška“

– Priniesť všetky podklady a dokumenty najneskôr na úvodnú hodinu kurzu. Tu upozorňujeme klientov, že od 1.2.2009 je podmienkou začatia kurzu absolvovanie lekárskej prehliadky, t.z. že na úvodnú hodinu kurzu už musí klient priniesť potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti (tlačivo si môžte stiahnuť na našej web stránke v časti Info/Tlačivá)

– Uhradiť platbu za kurz jednorazovo, alebo na max. 3 splátky bez navýšenia ceny, úhradu je možné uskutočniť v hotovosti u nás v autoškole, alebo prevodom na účet v ktorejkoľvek banke

– V prípade splátok, je potrebné pri zápise do kurzu uhradiť prvú splátku min. vo výške 150 € a súčasne poslednú splátku uhradiť najneskôr týždeň pred záverečnou skúškou

– Praktický výcvik môžete ukončiť najskôr v deň dovŕšenia 17 rokov

– Po uhradení celej ceny kurzu, absolvovaní všetkých častí teoretickej výuky a praktického výcviku, absolvovaní zdravotnej prípravy sa absolvent prihlási na záverečnú skúšku z odbornej spôsobilosti na získanie vodičského oprávnenia pre skupinu „B“. Na záverečnú skúšku je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 6 mes. od začiatku kurzu (ak nie je stanovené inak).

– Ku dňu záverečnej skúšky je potrebné uhradiť 33 € kolkovú známku na žiadosť o skúšku

– Skúška sa skladá z:

  • z teórie (skúšobný test)
  • z jazdy na autocvičisku a v cestnej premávke
  • z konštrukcie a údržby

– Po úspešnom absolvovaní všetkých častí skúšky dopravný inšpektorát vydá absolventovi najneskôr do 30 dní vodičský preukaz. K vydaniu vodičského preukazu budete potrebovať kolok v hodnote 6,50 €

– Každá časť skúšky sa hodnotí osobitne – prospel/neprospel. Ak absolvent v niektorej časti skúšky neprospeje, musí túto časť opakovať, najskôr je to možné o 8 dní. Na opakovanú skúšku je potrebné sa osobne prihlásiť v autoškole a priniesť kolok v hodnote 8 € za opakovanie skúšky

– Všetky kolkové známky spomenuté vyššie sú poplatkami pre orgány štátnej správyTLAČIVÁ – na stiahnutie: 

Žiadosť o udelenie VP (pdf) * Vytlačiť na 1. list papiera obojstranne! *

Zmluva o poskytnutí služieb (doc)

 

 

Potvrdiť

 »»» Najbližší kurz autoškoly sa otvára dňa 17.6.2024 / pondelok / o 18,00 h «««

Upozornenie pre klientov
Autoškola Harmi si zmenila názov na autoškola HarmiPlus1, ale nemá nič spoločné s našou AutoškolaPlus1, ktorá pôsobí v priestoroch ZŠ Bilíkova v Dúbravke  20 rokov a ani neprišlo k zlúčeniu autoškôl.